E-mail:
Paswoord:
  
 

Algemene Gebruikersvoorwaarden

Algemene Gebruikersvoorwaarden (AG) van het publicatie- en communicatieplatform van
shaker-media.nl (Stand 01.09.2007):

§ 1 Toepasselijkheid

De uitgeverij Shaker Media, Maastricht

- hieronder "Shaker Media" genoemd -

biedt geļnteresseerden aan, zich als auteur aan te melden, om het publicatie- en communicatieplatform te gebruiken. Voor deze auteurs, leden en klanten

- hieronder "gebruiker" genoemd -

gelden voor de registratie bij Shaker Media en het gebruik van de reeds beschikbare en de in de toekomst aangebodene diensten respectievelijk offertes alsmede contracten van geleverde diensten, uitsluitend de algemene bedrijfsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.

§ 2 Registratie

Het lidmaatschap wordt verkregen door de succesvolle aanmelding en registratie en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De gebruiker heeft het recht om zich te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, via de functie "Account verwijderen", schriftelijk of per e-mail af te melden. Na registratie verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de Algemene Gebruikersvoorwaarden (AG) en verplicht zich hiermee het Internetplatform uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de Algemene Gebruikersvoorwaarden (AG). De gebruiker dient tijdens het communiceren met andere forumgebruikers de zeden en gewoonten te respecteren en geen activiteiten te ontplooien die in srijd zijn met de wet. Verder is de gebruiker verplicht zijn eigen commerciėle bezigheden op ons publicatieplatform, indien het niet gaat om publicaties die door Shaker Media zijn uitgegeven, waarvoor een uitgeverscontract met Shaker Media getekend is, achterwege te laten respectievelijk geen informatie of data verkregen door Shaker Media of andere leden zonder schriftelijke toestemming voor commerciėle doeleinden te gebruiken. De gebruiker is verplicht met inachtneming van de wettelijke voorschriften, in het bijzonder brief- en telecommunicatiegeheimen, e-mails en andere berichten, vertrouwelijk te behandelen en mag deze naderhand alleen met uitdrukkelijke toestemming van de afzender aan derden doorgeven. Hetzelfde geldt ook voor namen, foto's, telefoon- en faxnummers, adresgegevens, e-mail- en Internetadressen.

De gebruiker mag geen digitale aanvallen (hacking, het inzetten van spionageprogramma's/ spyware, inbrengen en verspreiden van computervirussen, wormen, Trojaanse Paarden etc.) uitvoeren, overbrengen of aan activiteiten deelnemen die de Server resp. software van Shaker Media en/of haar leden schade kunnen toebrengen. Voor elke afzonderlijke overtreding mag Shaker Media juridische stappen ondernemen en kan Shaker Media de gebruiker een contractstraf opleggen die in geval van geschillen door de rechtbank vastgesteld zal worden.

Mocht er zich een overtreding in de vorm van een digitale aanval voordoen dan verplicht de gebruiker zich om met onmiddellijke ingang zich hiervan te onthouden, nadat Shaker Media hem hiertoe sommeert, en de digitale aanval en het doorgeven van data aan derden te staken Verder dient de gebuiker Shaker Media schriftelijk op de hoogte te brengen over de omvang van de gehackte data en deze data respectievelijk uitdraaien en met de hand genoteerde gegevens, in zijn geheel te verwijderen respectievelijk te vernietigen. Shaker Media behoudt zich te allen tijde het recht voor om een account te blokkeren of om het lidmaatschap van een gebruiker op te heffen en de gebruiker de toegang te weigeren indien er een vermoeden is van misbruik van het account.

§ 3 Plichten van de auteur

Indien men zich registreert als auteur houdt dit in dat de gebruiker de bedoeling heeft om zich bezig te gaan houden met een boek of een digitale publicatie en deze Shaker Media aan te bieden ter publicatie. Een auteur sluit, voor de bij Shaker Media uitgegeven boeken eigen uitgeverscontracten af, die ongeacht zijn lidmaatschap bij Shaker Media blijven voortbestaan.

Een auteur die zich heeft aangemeld, biedt Shaker Media manuscripten in boek- en /of digitale vorm aan. Voordat manuscripten respectievelijk bestanden worden overgedragen aan Shaker Media, ontvangt de auteur (vrijblijvend) een kostenberekening. Men verplicht zich tot publicatie indien het uitgeverscontract is ingevuld en ondertekend. Het uitgeverscontract wordt de auteur na het ontvangen en beoordelen van het manuscript toegestuurd. Een specimen van dit uitgeverscontract kunt u vinden op de Website van de uitgeverij: www.shaker-media.nl, www.shaker-media.eu, www.shaker-media.de. De auteur verplicht zich alleen die manuscripten (boek- en/of digitale vorm) in te leveren waarvan hij over het auteursrecht beschikt, waarover hij vrij kan beschikken en waarvan de inhoud geen rechten van derden schendt of in strijd is met de wet. Mocht het door de auteur aangereikte manuscript respectievelijk bestand tot rechterlijke geschillen met derden leiden, dan verplicht de auteur zich om Shaker Media bij te staan ter verdediging tegen dergelijke aantijgingen en de daarmee verbonden rechterlijke kosten en de daaruit voortkomende schadevergoeding te bekostigen.

Voor de duur van de hierboven vermelde rechtsgeschillen behoudt Shaker Media zich het recht om de publicatie(s) van de auteur, totdat er nader uitspraak volgt, uit de catalogus te verwijderen respectievelijk de samenwerking met de auteur (tijdelijk) op te zeggen. In dit geval kan Shaker Media de auteur de toegang tot de account weigeren en hem beperken in het gebruik van de daarmee in verband staande rechten, respectievelijk uitsluiten.

De auteur levert uitsluitend duplicaten respectievelijk kopieėn in van het originele manuscript bij Shaker Media. De auteur heeft geen recht op teruggave van het manuscript. Bij verlies of beschadiging van het ingeleverde manuscript heeft de auteur geen recht op een vergoeding van de materiėle kosten en/of de ideėle waarde van het manuscript.

§ 4 Verkoopprijzen van auteurenbestellingen en geleverde diensten

Bij bestellingen en gebruikmaking van diensten betaalt de gebruiker de aangeboden of de op de Website weergegeven verkoopprijs. De opdrachtbevestiging geschiedt schriftelijk per e-mail, fax of brief.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

Shaker Media behoudt zich de eigendom van alle door haar aan de auteur geleverde bestellingen en gebruikmaking van diensten voor, totdat de auteur volledig heeft voldaan aan al zijn financiėle verplichtingen jegens Shaker Media.

§ 6 Aansprakelijkheid

Shaker Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade die niets met de geleverde bestellingen respectievelijk diensten zelf te maken hebben met name verloren winst of andere vermogensschade van de auteur, voor zover de uitgever niet schuldig is aan grove nalatigheid of gehandeld heeft met voorbedachten rade.

§ 7 Inkijken van contractgegevens

De auteur kan de algemene contractvoorwaarden te allen tijde bekijken op onze Websites: www.shaker-media.nl, www.shaker-media.eu, www.shaker-media.de.

§ 8 Databescherming

De auteur gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden. De opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor verwerking binnen de uitgeverij zoals overeengekomen in het contract . Shaker Media heeft de gebruiker over het gebruik en de bewerking van zijn bestand uitvoerig op de hoogte gesteld. De gebruiker stemt toe met het overdragen van het bestand, de bewerking en het gebruik.

§ 9 Waarborging; toegangsrechten

In verband met de registratie bij het publicatieplatform van Shaker Media wordt de gebruiker verzocht om in te loggen met gebruikersnaam en paswoord. De gebruiker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de toegangscodes. De gebruiker mag de account, de gebruikersnaam en het paswoord nooit aan derden doorgeven. Verder is de gebruiker verplicht om Shaker Media te informeren indien er vermoedens en verdenkingen zijn van onbevoegd gebruik door derden van account en paswoord.

Shaker Media heeft het recht om bestanden die schade veroorzaken te verwijderen en heeft bovendien het recht om een account respectievelijk de gebruikerstoegang te blokkeren indien er misbruik, ondeskundig gebruik respectievelijk technisch foutief gebruik wordt vermoed, of indien er schadeveroorzakende bestanden worden overgedragen.

§ 10 Auteursrecht

De Websites van Shaker Media zijn auteursrechtelijk beschermd. Geen enkel bestanddeel van de Internetpagina's mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever verveelvuldigd worden, openbaar worden gemaakt en/of voor commerciėle doeleinden gebruikt worden.

§ 11 Verwijzingen en links

Shaker Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud van Internetpagina's waarnaar door Shaker Media verlinkt wordt. Shaker Media distantiėert zich uitdrukkelijk van en draagt geen verantwoording voor verlinkte teksten die in strijd zijn met de wet of de rechten van derden schaden. Shaker Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van gelinkte Webpagina's.

§ 12 Veranderingen van Algemene Gebruikersvoorwaarden

Shaker Media behoudt zich het recht voor om de Algemene Gebruikersvoorwaarden (AG) te allen tijde en zonder opgaaf van redenen te veranderen. De veranderde Algemene Gebruikersvoorwaarden (AG) worden de gebruiker 14 dagen voor de in werking tredende nieuwe voorwaarden toegezonden per e-mail, of in ieder geval schriftelijk medegedeeld. De gebruiker heeft tot 14 dagen na ontvangst de tijd om bezwaar tegen de veranderingen te maken. Indien er binnen deze termijn geen bezwaar wordt gemaakt dan gelden de nieuwe gebruikersvoorwaarden. Indien de gebruiker van zijn recht gebruikt maakt om bezwaar te maken tegen de nieuwe gebruikersvoorwaarden, dan behoudt Shaker Media zich het recht voor om de bestaande gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, en bestanden die zijn opgeslagen onder de persoonlijke gegevens te verwijderen, zonder dat er enige aanspraak gemaakt kan worden op schadevergoeding door de gebruiker.

§ 13 Slotbepalingen

Voor alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van het communicatie- en publicatie platform van de uitgever, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Plaats van handeling is uitsluitend de vestigingsplaats (Maastricht) van de uitgever.